EnglishTurkish

Program Tanıtım ve Çıktıları

PROGRAM TANITIMI

Kuruluş
Erzincan Hukuk Fakültesi, 27.06.1987 tarih ve 3389 sayılı Kanunla Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Öğretim faaliyetlerine 1991-1992 eğitim öğretim yılında Erzincan’da başlamış, ancak 13 Mart 1992 depremi sonrasında öğrencilerimiz öğrenimlerine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam etmek zorunda kalmışlardır. Yeni hizmet binası ve diğer sosyal tesislerin tamamlanmasını müteakip, 1993–1994 eğitim-öğretim yılında tekrar Erzincan’da öğretime başlanmıştır. 01.03.2006 tarihinde Erzincan Üniversitesinin kurulmasıyla (12.08.2006 tarihi itibariyle), Fakültemiz, Atatürk Üniversitesinden ayrılarak Erzincan Üniversitesine bağlanmıştır. Fakültemizin adı, 18.05.2018 tarih ve 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Hukuk Fakültesi Diploması derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Fakültemize ÖSYM Başkanlığının Türkiye genelinde yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre öğrenci kabul edilmektedir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesine 2020-2021 öğretim yılında, EA puan türünden en düşük 300,74759 ve en yüksek 450,78759 puan alan 308 öğrenci kayıt edilmiştir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Fakültemize kurumlar arası ya da kurum içi yatay geçiş veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki formal (örgün) öğrenimlerinin tanınması, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları hükümlerine göre yapılmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Fakültemizde kamu hukuku ve özel hukuk bölümleri bulunmaktadır. Kamu hukuku bölümü Anayasa Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Milletlerarası Hukuk, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi ve Mali Hukuk olmak üzere sekiz anabilim dalından oluşmaktadır. Özel hukuk bölümü ise, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.

Program Çıktıları

1 Hukukun temel kavramlarını anlama, kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisini kazandırma
2 Hukuk normlarını, onlara kaynaklık eden tarihsel gelişimi dikkate alarak hukuk teorisi ışığında analiz edebilme yeteneği kazandırma
3 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme yeteneği kazandırma
4 Ulusal ve uluslar arası çağdaş hukuki sorunlar hakkında bilgi sahibi olma
5 Hayat boyu öğrenme anlayışıyla girişimcilik ruhu ve açık fikirli düşünebilme becerisi gösterebilme
6 Hukuki vakaların çözümlenmesi ve sonuçları yorumlama becerisi kazanma
7 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gösterme, topluluk önünde kendini ifade edebilme kabiliyetini kazandırma
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanma
9 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kollektif çalışma becerisinin kazanılmasını sağlama
10 Kazanılan hukuk nosyonu yardımıyla karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesinin sağlanması ve adalet sisteminin en iyi şekilde işlemesine katkıda bulunma
Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz hâkim, savcı, noter, serbest avukat veya kurum avukatı, mülki idare amiri (kaymakam, vali) ya da öğretim elemanı olarak mesleki yaşamlarını sürdürebilmektedir. Ayrıca mezunlarımız çeşitli kurum ve kuruluşlarda uzman, hukuk müşaviri vs. kamu personeli olarak çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezli yüksek lisans programlarına geçiş için, lisans eğitimini başarı ile tamamlayanların başvurulan programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanı aranmaz. Doktora programına geçiş için, yüksek lisans eğitiminin başarı ile tamamlanması, en az 55 ALES puanına sahip olunması ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya YÖK tarafından eş değerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili puan alınması zorunludur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Fakültemizde sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve mezuniyet GANO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Her türlü sınav ve etkinlik, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında, o derse ait yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında alınan not dikkate alınır. Yarıyıl içi notunun başarı notuna katkısı %40’tan az olamaz. Başarı notunun hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanlar bağıl değerlendirme yapılırken dikkate alınmaz. DKL ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. DKL 100 üzerinden 30’u geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz. Ham başarı notu, Alt Limit (AL)’in altında ancak 30’un üzerinde ise FD, 30’un altında ise FF olarak değerlendirilir. Eğer DD harf notu alt sınırı AL’nin üzerindeyse, DD notu alt sınırı ile 30 arasındaki bu notlara da FD notu verilir. AL’nin değeri, 35-45 arasında olmak şartı ile ilgili kurulca belirlenir. Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını gösterir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar. Başarı baraj notu en az 2,00’dır. En son hesaplanan GANO’su ile bir önceki GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenci, başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenci, üst yarıyıllardan ders alamaz; daha önceki yarıyıllara ait başarısız ve devamsız olduğu derslerini alır. Ders harf notu DD, DC olan dersleri veya başarılı olduğu diğer dersleri de tekrar alabilir. Ders tekrarı sonucunda başarılı olan öğrenci, başarılı olduğu yarıyılı takip eden yarıyıl derslerini öncelikli olarak almak şartı ile danışmanın uygun görmesi hâlinde bir üst sınıfın ilgili döneminden de ders alabilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları, Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde belirtildiği gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, şehir merkezine üç kilometre uzaklıkta, doğal güzelliklerle çevrili, 12.000 metrekare kapalı alana sahip, 42.000 metrekarelik bir yerleşkededir. Fakültemizde 6 derslik, 1 duruşma salonu, 1 bilgisayar laboratuvarı ile yaklaşık 25.000 eser ve süreli yayının mevcut olduğu zengin bir kütüphane ve 100 kişilik bağımsız bir okuma salonu bulunmakta; tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize internet hizmeti verilmektedir. Kütüphanemizde akademik personel ve öğrencilerimizin yararlanmaları amacıyla, aylık olarak güncellemeleri yapılan, içtihat ve mevzuat bilgi bankası programları mevcuttur. Ayrıca 2009- 2010 öğretim yılında tamamlanan amfiler grubunda iki adet 350 kişilik, dört adet 250 kişilik toplam 6 amfi, 250 kişilik konferans salonu ve öğrenci kafeteryası öğrencilerimizin hizmetindedir. Fakültemiz genç ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Fakültemizde; 4 Profesör, 1 Doç.  Dr., 18  Dr. Öğr. Üyesi,  1 Öğr. Gör.  ve 38 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 62 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Fakültemizin kamu hukuku ve özel hukuk bölümlerinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile kamu hukuku doktora programları faaliyet göstermektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Cem BAYGIN Tel: (0446) 225 17 41 Faks: (0446) 225 17 45 E-mail: cembaygin@yahoo.de; cbaygin@erzincan.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Nesrin DABANLIOĞLU ALANUR Tel: (0446) 225 17 41 Faks: (0446) 225 17 45 E-mail: ndabanlioglu@erzincan.edu.tr