Kalite Politikamız

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin “Anadolu’da bir dünya üniversitesi” olmak özülküsü, ülkemizin değerleri ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma, topluma hizmet ve yönetim faaliyetlerinde evrensellik, şeffaflık, katılımcılık, adalet ve eşitlik ilkelerine dayalı kalite politikası;

 • Eğitim-Öğretimini değişim, gelişim ve çağın gereksinimlerine uygun öğrenci odaklı bir yaklaşımla tasarlayarak evrensel ve ulusal değerleri özümseyen bireyler yetiştiren,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçilik ve girişimcilik odaklı Ar-Ge çalışmaları yürüten, bölgenin, ülkenin ve dünyanın kalkınmasına katkıda bulunan,
 • Üniversite-Sanayi-Kamu-STK vb. dış paydaşlarla iş birliğini destekleyen, sürekli değişen ve gelişen koşullara uygun nitelikli çıktılar üretmeyi hedefleyen,
 • Toplumun ihtiyaçlarını ve önceliklerini gözeten, etkin ve sürdürülebilir toplumsal katkı faaliyetlerini teşvik edip destekleyen,
 • Şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik temelinde bir yönetim anlayışını benimseyen,
 • Kurumsal risk yönetimi çalışmalarıyla desteklenen ve engelli bireyleri de dikkate alan sağlıklı, çevreci, güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ve eğitim ortamı sağlayan,
 • Uluslararasılaşma bilinç ve kültürünün yaygınlaştırılmasını, evrensel bilgi ve özgün değer üreten akademik iş birliklerini destekleyen,
 • Kurumsal iç ve dış değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının desteklenmesini ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen,
 • İnsan kaynağının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik sürekli öğrenmeyi düzenleyen ve destekleyen,
 • Kalite Güvence Sistemini ölçülebilme, izlenebilme ve sürekli iyileştirme esaslarına dayalı olarak sürdürülebilir bir şekilde yürüten,
 • Tüm paydaşların katılımını, katkısını ve memnuniyetini esas alarak kalite kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlayan,

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.