EnglishTurkish

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI PLANLANAN DERSLER ve YÜRÜTME ESASLARI HK

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI PLANLANAN DERSLER
BİRİNCİ SINIF
DERSİN ADI D.S AKTS ÖĞRETİM ELEMANI
Anayasa Hukukunun Genel Esasları 4 6 Prof. Dr. Ayhan DÖNER / Öğr. Gör. Dr. S. Abdullah EVLİYAOĞLU
Türk Anayasa Hukuku 4 6 Prof. Dr. Ayhan DÖNER / Öğr. Gör. Dr. S. Abdullah EVLİYAOĞLU
İKİNCİ SINIF
DERSİN ADI D.S AKTS ÖĞRETİM ELEMANI
Ceza Hukuku (Genel Hükümler) I 4 5 Öğr. Gör. Dr. Hasan ÇATAKLI
Ceza Hukuku (Genel Hükümler) II 4 5 Öğr. Gör. Dr. Hasan ÇATAKLI
DÖRDÜNCÜ SINIF
DERSİN ADI D.S AKTS ÖĞRETİM ELEMANI
İcra Hukuku 3 4 Dr. Öğr. Üyesi Nagehan OKUMUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDEMİR

Deniz Ticareti Hukuku 2 3 Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNUN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

2020-2021 eğitim- öğretim yılında Üniversitemiz Yaz Okulu Uygulama Esasları’ nın 9. maddesinin 5. Fıkrasında yer alan “Öğrenciler bu uygulama esasları hükümlerine uygun olarak, yurtiçindeki Üniversiteler ile denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin yaz okullarından ön lisans, lisans ve lisansüstü dersleri ilgili birimin yönetim kurulunun uygun görmesi kaydıyla alabilir. hükmü gereği ders kayıtlarında aşağıda belirtilen esasların uygulanmasına;

a) 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Fakültemizde açılacak olan yaz okulu derslerinin uzaktan eğitim yoluyla ve görevli öğretim elemanları tarafından senkron olarak yürütülmesine,

b) Fakültemizde öğrenim gören öğrencilerin müfredat programında yer alıp da Yaz Okulu programında açılmayan dersleri ilgili yıldaki taban puanı Fakültemize eşit veya yüksek olan diğer üniversitelerin Hukuk Fakültesi Yaz Okulu programlarından alabilmelerine izin verilmesine,

c) Yaz Okulu programında başka bir Fakülteden alınacak derslerin, içerik bakımından fakültemiz müfredat programında yer alan dersler ile eşdeğer olması gerektiğine,

d) Öğrencilerin Yaz Okulu Uygulama Esasları’ nın 9. maddesinin 3. fıkrasına göre toplam dört (4) dersten fazla olmamak koşuluyla azami yirmi (20) kredilik ders alabilmelerine,

e) Öğrencilerin, Fakültemiz Özel Hukuk ve Kamu Hukuku bölümlerinde yer alan zorunlu dersleri yalnızca hukuk fakültelerinin açmış oldukları yaz okulu programlarından alabilmelerine,

– İktisada Giriş, İktisat I, İktisat II, Maliye I ve Maliye II, derslerini hukuk fakültelerinin yanı sıra iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile siyasal bilgiler fakültelerinden alabilmelerine,

– Seçmeli derslerden; Sosyoloji, İstatistik, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Etkili İletişim, Kamu Maliyesi, Vergi Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Siyaset Sosyolojisi ve Rekabet Hukuku derslerini iktisadi ve idari bilimler fakültesi ile siyasal bilgiler fakültelerinden; İslam Hukuku dersini ilahiyat fakültelerinden, Bilim Felsefesi ve Metodolojisi dersini herhangi bir lisans programından, Mesleki Yabancı Dil (İngilizce), Mesleki Yabancı Dil (Fransızca) ve Mesleki Yabancı Dil (Almanca)  derslerini Yabancı Diller Yüksekokulundan alabilmelerine,

– Ortak zorunlu dersleri (Türk Dili I, Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II) ise lisans eğitimi veren herhangi bir fakültenin örgün veya uzaktan eğitim programından alabilmelerine,

f) Diğer üniversitelerin yaz okulu programlarından ders alacak öğrencilerin, başarısız oldukları veya notunu yükseltmek istedikleri derslere karşılık yaz okulu programından hangi dersleri alacaklarını bir dilekçe ile Dekanlığa bildirmelerine,

g) Başka bir üniversitenin yaz okulu programından ders alan Fakültemiz öğrencilerinin, ilgili fakülteden aldıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren onaylı not dökümünün aslını en geç 17.09.2021 tarihine kadar bir dilekçe ile dekanlığımıza bildirmelerine ve yaz okulu programında ders alan öğrencilerin diğer işlemlerinin buna göre yapılmasına,

ğ) Bunun dışında, öğrencilerin yaz okulu programı süresince öğrenimlerinde ilgili üniversitenin Yaz Okulu Yönetmeliği ile Üniversitemiz Yaz Okulu Uygulama Esasları ve Erzincan Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabi olmalarına,

h) Başka bir üniversitenin yaz okulu programına yapılan ders kayıtlarının yukarıda belirtilen esaslara aykırı olması halinde, bu öğrencilerin aldıkları derslerin kabul edilmemesine,

ı) 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Fakültemiz yaz okulunda açılmasına karar verilen derslere kayıt yaptıran öğrenci sayıları 25’in altında olduğu takdirde, dersi verecek öğretim elemanının kabul ettiğini Dekanlığımıza yazılı olarak bildirmesi şartıyla, Üniversitemiz Yaz Okulu Uygulama Esasları’nın 8. maddesinin 1. fıkrasına göre yaz okulu programında bu derslerin açılmasına,

i) Diğer üniversitelerin hukuk fakültesi öğrencilerinin Fakültemiz Yaz Okulu programına kabul edilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email